Du er her: 

VEDTÆGT

for

Bogø Kirkegård

 Adresse: Bogø Hovedgade 172, 4793 Bogø

Provsti: Stege - Vordingborg

Kommune: Vordingborg

Stift: Roskilde

 

A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

§ 1. Kirkegården bestyres af Bogø Menighedsråd.
§ 2. Henvendelser vedrørende kirkegården, herunder spørgsmål om erhvervelse eller fornyelse af brugsret, spørgsmål vedrørende nedsættelse af kister og urner samt klager vedrørende kirkegårdens drift m.v. rettes til graveren Bogø Hovedgade 172, tlf.: 24915589 mail:
kirkegrd@gmail.com

B. Gravsteder

§ 3. Den bestående tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares så vidt muligt.
§ 4. Størrelsen på et kistegravsted for en voksengrav skal være _min. 2,2 x 1,0 m.
§ 5. Størrelsen på et urnegravsted er 0,5m2
§ 6. For alle gravminder gælder, at fundamentet skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted.

Stk.2 Gravstedsindehaveren skal sikre, at gravminder på gravstedet ikke udgør en fare for hverken ansatte eller besøgende – hvis det er over 60 cm i højden, og ikke kan tåle en belastning i form af et træk/skub øverst på monumentet uden at vælte, skal det sikres ved tapning.   

Stk.3. Der må ikke opstilles gravminder, som ved deres størrelse eller form, vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr anses for upassende.

C. Gravstedernes indhegning

§ 7. Gravstederne må ikke uden menighedsrådets godkendelse hegnes med andet end hække af buksbom.

Stk. 2. Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom.
Stk. 3. Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt ved lige af gravstedsindehaveren.
Stk. 4. Hvis beplantningen på gravstedet skønnes til gene for omliggende gravsteder eller almen færdsel, kan menighedsrådet forlange den fjernet eller beskåret.
Stk5.  Såfremt kirkegårdens personale skal forestå vedligeholdelsen af gravstedet, må belægningsmaterialet kun bestå af perlesten eller bunddækkeplanter.

 

D. Bestemmelser vedrørende de enkelte afdelinger

§ 8. Kirkegården er inddelt i 5 afdelinger:

   A - Gammel afdeling – kun til urnegravsteder. Her findes kategorierne: lille og store urnegravsteder.  

   B – Ny afdeling – fortrinsvis kirkebegravelser

   C – Fællesplæne – urner uden plade/sten

   D – Fællesgravsteder med sten eller plade. Obligatorisk vedligeholdelse

   E – Ønskes omlagt til lapidarium samt urnenedsættelse.

E. Fredningstider

§ 9. Fredningstiden for et kistegravsted er 30 år. Fredningstiden for børnegrave er 20 år.

Stk. 2. Fredningstiden for et gravsted, hvor der er nedsat en kiste af vanskeligt nedbrydeligt materiale som fx egetræ eller zink, er 60 år.

Stk.3 Fredningstiden for et urnegravsted er 10 år.

 

F. Erhvervelse af gravsted

§ 10. Når der udlægges et gravsted, sørger menighedsrådet for, at der udfærdiges et gravstedsbrev.

Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet sørger menighedsrådet for, at der sker påtegning herom på gravstedsbrevet, efter henvendelse fra gravstedsejeren.

 

§ 11. Begæring om erhvervelse af brugsret til et gravsted skal imødekommes til begravelse af en person som:

1) har bopæl i sognet

2) er udensognsboende og har en særlig tilknytning til sognet eller kirkegården.

Stk. 2. Der kan tillige erhverves brugsret til et gravsted til begravelse af andre udensognsboende. Menighedsrådet kan dog afvise dette, hvis det er nødvendigt af hensyn til den nuværende eller fremtidige betjening af sognets beboere.

 

§ 12. Retten til udlægning af et gravsted i medfør af § 10 omfatter erhvervelse af brugsret for en fredningsperiode til et gravsted med én gravplads - hvis der er efterlevende ægtefælle eller registreret partner, dog med to gravpladser.

Stk. 2. Gravsteder kan udlægges med indtil 4 gravpladser.
Stk. 3. Erhvervelse af et gravsted kan ske for mere end én brugsperiode, dog aldrig længere end 60 år. I så fald skal der ved aftalens indgåelse betales for erhvervelse og vedligeholdelse for samtlige brugsperioder.
Stk. 4. Der kan erhverves brugsret til et gravsted, selvom der ikke aktuelt er en begravelse.

 

§ 13. Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal brugsretten til gravstedet om nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden efter den seneste begravelse eller urnenedsættelse overstiger den løbende brugsperiode.

 

§ 14. Gravstedsretten kan kun overdrages til andre med menighedsrådets samtykke.

 

G. Fornyelse af gravsted

§ 15. Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, medmindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for dette.

Stk. 2. Hvis gravstedsretten ønskes fornyet, må indehaveren af brugsretten til gravstedet senest 1 mdr. før udløb, rette henvendelse til kirkegården herom. 

Stk. 3. Hvis indehaveren ikke henvender sig inden svarfristens udløb, sender menighedsrådet en ny påmindelse, hvoraf det fremgår, at hvis menighedsrådet ikke har modtaget ønske om fornyelse af brugsretten til gravstedet inden brugsperiodens udløb, overgår gravstedet til kirkegården, og at indehaveren har ret til - i op til 8 uger efter gravstedets udløbsdato - at fjerne planter og gravminder.  

Stk.4. Indehaveren af brugsretten kan dog inden 8 uger efter udløb, fjerne planter, gravminder m.m. I så fald skal eventuelle fundamenter samtidig fjernes og gravstedet afleveres i planeret stand.

§ 16. Modtager menighedsrådet meddelelse om, at gravstedet ikke ønskes fornyet, underskriver gravstedsindehaveren en erklæring hvoraf fremgår, at gravstedsindehaveren handler på vegne af samtlige brugsberettigede, og at alle er enige om dispositionen.
Stk. 2. Hvis menighedsrådet ikke modtager den i stk. 1, nævnte erklæring, placeres et skilt på gravstedet med oplysning om, at gravstedet er hjemfaldet, og at pårørende kan henvende sig til menighedsrådet. Har ingen henvendt sig efter 1 år, kan gravstedet nedlægges.

 

H. Gravstedernes vedligeholdelse

§ 17. Menighedsrådet sørger for vedligeholdelsen af kirkegårdens fælles indhegning, arealer og adgangsveje samt eventuelle bygninger på kirkegårdens fællesarealer.

 

§ 18. For fællesgravstederne – både kendt og ukendt - gælder, at der i forbindelse med erhvervelsen af et gravsted samtidig skal indgås en aftale med menighedsrådet om vedligeholdelsen af gravstedet mod betaling.

 

§ 19. Vedligeholdelsen af gravsteder, undtaget de i § 18 nævnte, påhviler gravstedsindehaveren, medmindre der indgås en aftale med menighedsrådet om vedligeholdelsen af gravstedet mod betaling.

 

§ 20. Den, der har brugsret til et gravsted, skal sørge for, at gravstedet bliver holdt i sømmelig stand.

Stk. 2. Opfyldes pligten til at holde gravstedet i sømmelig stand ikke, sender menighedsrådet en påmindelse til gravstedsindehaveren om at få bragt forholdet i orden inden 14 dage. Af påmindelsen fremgår, at hvis forholdene ikke bringes i orden, vil gravstedet blive ryddet. Af påmindelsen fremgår endvidere, at menighedsrådet mod betaling kan bringe gravstedet i orden samt mod betaling overtage vedligeholdelsen af gravstedet, og at gravstedsindehaveren skal kontakte menighedsrådet inden fristens udløb.

Stk. 3. Hvis gravstedsindehaveren ikke har bragt forholdene i orden eller henvendt sig ved fristens udløb, sættes et skilt på gravstedet, hvor gravstedsindehaveren opfordres til at henvende sig til menighedsrådet indenfor 14 dage.

Stk. 4. Henvender gravstedsindehaveren sig ikke inden for fristens udløb, kan menighedsrådet rydde gravstedet.

§ 21. Kirkegården hæfter ikke for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk og vold eller lignende.

 

I. Takster
§ 22. Takster for erhvervelse og fornyelse af brugsret til gravsteder samt takster for vedligeholdelse af gravsteder og andre ydelser m.v. fremgår af kirkegårdens takstblad, som kan ses på kirkens hjemmeside.

 

J. Øvrige bestemmelser
Begravelser og urnenedsættelser skal fortrinsvis finde sted tirsdag til fredag, indenfor almindelig arbejdstid, og aldrig på højhelligdage.

 

K. Ordensbestemmelser
§ 23.

1) Kirkegården er åben hele døgnet.

2) Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred. Man skal derfor opføre sig sømmeligt, når man færdes på kirkegården.

3) Der må ikke udføres arbejde på kirkegården på en sådan måde at det kan være til gene for de kirkelige handlinger.

4) Kirkegårdens låger skal være lukkede.

5) Hunde må ikke medbringes på kirkegården.

6) Mindre børn må ikke færdes på kirkegården alene og skal være under opsyn af voksne.
     Leg på kirkegården er ikke tilladt.

7) Kemiske ukrudtsbekæmpelse må ikke anvendes på kirkegården.

8) Unødig færdsel på andres gravsteder skal undgås. Al færdsel sker på eget ansvar.

 

 

Godkendt på menighedsrådsmøde
den 03-12-2020

 

 

 

 

Godkendt af _________________ Provstiudvalg (dato)